Medlemspresentation: Ängelholms kommun

Ängelholms kommun brukar beskrivas med följande mening ”Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser”. Vi kan lägga till att det bor drygt 42 000 invånare och är 422 km² stort vilket gör den till 8:e största kommunen i Skåne både till antal invånare och till yta.

Vår GIS-utveckling och kart- och mätenhet har placerats under olika verksamheter i organisationen men vi samarbetar frekvent.

I Ängelholms kommun finns det organisationsövergripande GIS-arbetet placerat på Digitaliseringsenheten inom Servicestöd, som även rymmer Ekonomi, HR, Kommunikation och Kundtjänst.

Vi är två GIS-ingenjörer som sköter de externa kartorna på kommunens hemsida kartor och GIS samt kommunens interna webb-GIS, som ca 10% av alla anställda inom Ängelholms kommun är användare av. Stort fokus ligger på bra rutiner för ajourhållning av all data som kommer från centrala register, myndigheter, statliga verk, kommunala kartdatabaser och kommunens olika verksamheter.
Vi ser GIS som ett verksamhetsstöd, analysverktyg samt ett sätt att förmedla information på engelholm.se. Verksamheter som arbetar aktivt i vårt interna webb-GIS är t ex kundtjänst, krisledning, hemtjänst, skolskjuts och skolplanering, miljö, bygglov, plan, projekt, kart- och mät, mark och exploatering, VA, gata, belysning, park, intraprenad, trafik och klimatanpassning. Just klimatanpassning är den senaste i raden av verksamhetsspecifika kartor, där vår hållbarhetsingenjörs mål är att framöver kunna samla allt som har med klimatanpassningsarbetet att göra. Ibland blir verksamheter så lyckliga över en karta att vi får en liten present, vilket senast hände när vi lanserade en planmosaikkarta med data från vårt system för detaljplaner.

Kart- och mätenheten tillhör verksamheten Arkitektur och teknik på Samhällsbyggnad. Vi är åtta medarbetare varav fem är mätningsingenjörer, en är GIS-ingenjör, en är system/GIS-ingenjör och en är chef.

Vi sätter Ängelholm på kartan genom att utföra lägeskontroller, husutsättningar och uppdaterar de flesta nationella geodatabaser, snart är vi också på väg att bli blåljuscertifierade som första skånska kommun. Vi tar fram kartunderlag enligt de behov som medborgarna och kollegor önskar.
Som hjälp i vårt dagliga arbete har vi följande material att tillgå – drönardata, högupplöst laserskanning (vart 3:e år) och ortofoto (vartannat år) samt gatuvybilder årligen från 2014.

Vi har samverkansavtal med Båstads kommun som bland annat innebär att Ängelholm utför fältarbetet i Båstad och driften av våra gemensamma servrar. Detta samarbete ger oss många goda effekter och stort mervärde, exempel är arbetet kring GIS och upphandling av våra geodatasystem.

De senaste åren har vi gått från beställningar via blanketter och telefon till e-tjänster som snart ska trilla rätt in i vårt diariesystem, det är under utveckling just nu.

Förra året släppte vi Ängelholms 3D-stadsmodell på webben, tillgängligt för våra medborgare, där vi har lagt in alla planerade och pågående byggprojekt i kommunen. Modellen används på plansamråd och i dialog med politiker för att öka förståelsen för Ängelholms framtida utveckling.

Kontakt: Åsa Bjäräng, Kart- och mätchef

Medlemspresentation: Båstad kommun

Geodatagänget i Båstad: Annika Jern, Malin Svensson och Klas Rosenkvist

Båstad kommun med 15 000 invånare finns i Skånes nordvästra spets och är Sveriges enda landsbygdskommun med ”tunnelbana”, mellan Förslöv järnvägsstation i söder och Båstad järnvägsstation (Hallandsåstunneln). Här är turism, tennis och entreprenörsandan stor.

Båstads geodataavdelning består av tre personer: Annika Jern, Malin Svensson och Klas Rosenkvist (från vänster i bilden). Vi tillhör verksamhetsområdet för samhällsbyggnad och ansvarar för allt som har med kartor och GIS att göra i kommunen. Uppbyggnad och ajourföring samt tillhandahållande av kommunens kartdatabaser, produktion av nybyggnadskartor, adressättning, grundkartor, GIS-analyser och en del statistik. Drift och underhåll av interna och externa karttjänster sköts av oss. Båstad samverkar med Ängelholms kommun som sköter allt fältarbete åt oss samt drift och underhåll av gemensamma servrar och en del kompetensförsörjning.

Geodataavdelningen är spindeln i nätet för att få andra verksamheter att göra sitt arbete på ett bra sätt. Att arbeta med kartor och GIS i en kommun innebär att man får lära sig om andra verksamhetsområden för att förstå och kunna ge dem det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

I vårt interna kartsystem hittar handläggarna inom till exempel bygg, plan, miljö och skola information för att kunna fatta bra beslut inom sina ansvarsområden. En del information presenteras också i vår externa webb-karta, ”Båstadkartan”, för att kunna ge medborgarna en god service. Där hittar man information om gällande detaljplaner, stomnät, lediga kommunala tomter, lekplatser med mera. Blir du nyfiken så ta en titt på http://www.bastad.se/bobyggaochmiljo/kartor-lantmateri-och-matning/kartor-2/bastadskartan/.

På gång just nu är kommunens första digitala översiktsplan, som är ute på utställning till den 3 februari 2020. Kommunen var initialt pilotkommun för att arbeta med Boverkets nya riktlinjer för digitala översiktsplaner. Arbetet har bestått i att bygga en databasmodell och att ta fram en webb-karta som presenterar vad kommunen vill på ett bra sätt för medborgarna.

I Båstad är vi nyfikna på modern teknik. Geodata och planavdelningen samarbetar och använder sig av VR-utrustning, 3D-modeller och 3D-printing för att på ett bättre sätt visualisera för kollegor, beslutsfattare och medborgare vad kommunen vill. Vår förhoppning är att en tydlighet skapar förutsättningar för bättre beslut och snabbare genomförandeprocesser.

Kontakt: Annika Jern, telefon 0431-77641.

 

GIS i Eslövs kommun – spridning av kunskap

– Välkommen till Eslövs kommun, vad kan jag hjälpa dig med?
Kan du koppla mig till GIS-chefen?
– Tyvärr, någon sådan har vi inte.
Men någon annan på GIS-avdelningen då?
– Vi har ingen GIS-avdelning. Men du kan prata med GIS-samordnaren som tillhör Kart- och bygglovsavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mer…

Medlemspresentation – Trivector

Trivector handlar om flöden

En värld utan flöden fungerar inte: inga transporter, ingen information och inga fungerande verksamheter. Vår mission är att optimera dessa flöden och göra dem mer hållbara. För att göra detta måste man först förstå framtiden. Det är det som Trivector handlar om.

Trivector, med snart hundra medarbetare, består av tre verksamhetsbolag (Trivector Traffic, Trivector LogiQ och Trivector System) med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete. Alla drivs av ett vetenskapligt tänkande, inriktat på praktiska resultat samt ett stort och äkta engagemang.

Trivector Traffic hjälper kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Detta gör vi främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Företaget har ca 60 medarbetare fördelade på tre kontor: Lund, Göteborg och Stockholm. För att på bästa sätt inbringa kunskap om och förstå flöden av människor och gods, och därigenom skapa goda trafiklösningar i våra städer och samhället i stort, använder vi oss av geografiska data och GIS. Vi har bl a utvecklat en app för att samla in resvanedata, TRavelVU, som med avancerade algoritmer i analysprogramvaran registrerar resor och aktiviteter däremellan. Att kunna analysera och visualisera data geografiskt är av stor betydelse för oss – vilket i förlängningen utgör viktigt beslutsunderlag i frågor rörande stads- och samhällsplanering.

Vill du veta mer om oss? Klicka dig gärna in på vår hemsida eller kontakta oss så berättar vi mer!

www.trivector.se
Kontaktperson: nina.hvitlock[at]trivector.se
Vävaregatan 21, 222 36 Lund
Växel: 010-456 56 00