Medlemspresentation: Båstad kommun

Geodatagänget i Båstad: Annika Jern, Malin Svensson och Klas Rosenkvist

Båstad kommun med 15 000 invånare finns i Skånes nordvästra spets och är Sveriges enda landsbygdskommun med ”tunnelbana”, mellan Förslöv järnvägsstation i söder och Båstad järnvägsstation (Hallandsåstunneln). Här är turism, tennis och entreprenörsandan stor.

Båstads geodataavdelning består av tre personer: Annika Jern, Malin Svensson och Klas Rosenkvist (från vänster i bilden). Vi tillhör verksamhetsområdet för samhällsbyggnad och ansvarar för allt som har med kartor och GIS att göra i kommunen. Uppbyggnad och ajourföring samt tillhandahållande av kommunens kartdatabaser, produktion av nybyggnadskartor, adressättning, grundkartor, GIS-analyser och en del statistik. Drift och underhåll av interna och externa karttjänster sköts av oss. Båstad samverkar med Ängelholms kommun som sköter allt fältarbete åt oss samt drift och underhåll av gemensamma servrar och en del kompetensförsörjning.

Geodataavdelningen är spindeln i nätet för att få andra verksamheter att göra sitt arbete på ett bra sätt. Att arbeta med kartor och GIS i en kommun innebär att man får lära sig om andra verksamhetsområden för att förstå och kunna ge dem det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

I vårt interna kartsystem hittar handläggarna inom till exempel bygg, plan, miljö och skola information för att kunna fatta bra beslut inom sina ansvarsområden. En del information presenteras också i vår externa webb-karta, ”Båstadkartan”, för att kunna ge medborgarna en god service. Där hittar man information om gällande detaljplaner, stomnät, lediga kommunala tomter, lekplatser med mera. Blir du nyfiken så ta en titt på http://www.bastad.se/bobyggaochmiljo/kartor-lantmateri-och-matning/kartor-2/bastadskartan/.

På gång just nu är kommunens första digitala översiktsplan, som är ute på utställning till den 3 februari 2020. Kommunen var initialt pilotkommun för att arbeta med Boverkets nya riktlinjer för digitala översiktsplaner. Arbetet har bestått i att bygga en databasmodell och att ta fram en webb-karta som presenterar vad kommunen vill på ett bra sätt för medborgarna.

I Båstad är vi nyfikna på modern teknik. Geodata och planavdelningen samarbetar och använder sig av VR-utrustning, 3D-modeller och 3D-printing för att på ett bättre sätt visualisera för kollegor, beslutsfattare och medborgare vad kommunen vill. Vår förhoppning är att en tydlighet skapar förutsättningar för bättre beslut och snabbare genomförandeprocesser.

Kontakt: Annika Jern, telefon 0431-77641.