Stadgar

1 § NAMN
Föreningens namn är SamGIS Skåne, där GIS står för geografiska informationssystem.

2 § ÄNDAMÅL
Föreningen, som är ideell, ska vara en attraktiv mötesplats för aktörer inom geografisk
information och geografisk IT. Föreningen har en ambition att vara en arena som uppmuntrar
kommunikation, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap inom området.
Medlemmarnas intressen ska främjas genom att

  • verka för tvärsektoriellt samarbete inom GIS-området,
  • förmedla kunskap och erfarenheter mellan medlemmarna om användningen av GIS,
  • och bidra till GIS-projekt.

3 § MEDLEMSKAP MEDLEMSAVGIFTER
Medlemskap i föreningen står öppet för intressenter som har verksamhet förlagd till Skåne. Även annan intressent kan vinna inträde om styrelsen bedömer medlemskap som viktig för föreningen.
Medlemskap börjar gälla från och med att årsavgift erlagts. Denna erläggs för kalenderåret.
Medlem som inte erlagt årsavgift inom viss av styrelsen bestämd tid anses ha utträtt ur föreningen från denna tid.

4 § FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar. Årsstämma skall hållas före april månads utgång.
Kallelse, med förslag till dagordning och verksamhetsberättelse innefattande årsräkenskaper, förslag till budget och verksamhetsplan skall utsändas senast tre veckor före stämman.
Extra föreningsstämma kan anordnas när styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsstämma skall utsändas 14 dagar före den extra föreningsstämman. Kallelsen skall ange det eller de frågor som skall behandlas vid stämman. Andra frågor får inte tas upp.
Protokoll skall föras vid föreningsstämman.

5 § RÖSTRÄTT, BESLUT VID STÄMMA
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift och som har registrerats som medlem.
Rösträtt kan utövas av ombud med skriftlig fullmakt.
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid val skall dock lotten fälla utslag.
Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet vid årsstämma eller vid extra föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varvid det vid varje tillfälle krävs minst 2/3 majoritet.

6 § ÅRSMÖTET

Vid årsmötet behandlas följande frågor:
–    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
–    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
–    Val av två justeringsmän
–    Godkännande av dagordning för mötet
–    Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning
–    Revisorernas berättelse
–    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
–    Val av ordförande i föreningen
–    Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår
–    Val av övriga ledamöter i styrelsen
–    Val av valberedning
–    Val av revisorer
–    Fastställande av medlemsavgifter
–    Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
–    Övriga frågor.

7 § STYRELSE

Föreningsstämman väljer ordförande och övriga styrelseledamöter. Mandatperioden är 2 år. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter.
Styrelsen utser inom sig övriga styrelseposter och funktioner.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt på styrelseledamots begäran.
Styrelsen är beslutsför när minst 3 av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Protokoll skall föras vid styrelsemöte.
Styrelsen beslutar om firmatecknare.
Styrelsen skall särskilt tillse att:
–    föreningsstämmans beslut genomförs
–    medlemsregister förs
–    förslag till verksamhetsplan och budget utarbetas inför  föreningsstämman
–    verksamhetsberättelse inkl årsräkenskaper utarbetas.

8 § SEKRETARIAT

Styrelsen får upphandla eget sekretariatsstöd.

9 § VALBEREDNING
Föreningsstämman utser en valberedning bestående av två personer och två suppleanter för dessa. En av valberedningens ledamöter skall vara sammankallande.
Valberedningens förslag avges till styrelsen i god tid före årsmötet.

10 § FINANSIERING
Föreningens verksamhet finansieras med årliga medlemsavgifter och med bidrag.

11 § RÄKENSKAPSÅR, VERKSAMHETSÅR
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår omfattar ett kalenderår. Med mandatperiod avses tiden från ordinarie årsstämma till nästa ordinarie årsstämma.

12 § REVISORER
Föreningsstämman väljer två revisorer  för dessa att granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Revisionsberättelse bör avlämnas till styrelsen i god tid innan årsmötet.

13 § LIKVIDATION
Om föreningsstämman beslutar att föreningen skall upplösas skall föreningens eventuella överskott fördelas mellan medlemmarna med ledning av de årsavgifter som erlagts av medlemmarna det år som föreningen upplöses. Föreningsstämman kan också besluta att överföra medel till annan organisation som vidare kan företräda verksamhet som gagnar denna förenings ändamål. För ett sådant beslut krävs dels 2/3 majoritet för att detta förfarande skall ske samt dels 2/3 majoritet för godkännande av mottagare.
Icke utnyttjade bidragsmedel för särskilda ändamål återgår till bidragsgivaren.

SamGIS Skånes stadgar som pdf