Kallelse till årsmöte 2015 i föreningen SamGIS Skåne

Lokal: Fredriksdal
Tid: 14 april 2015, kl 11.30
Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Förslag till dagordning
3. Kallelse till årsmöte
4. Val av ordförande till årsmötet
5. Val av sekreterare till årsmötet
6. Val av två justeringspersoner till årsmötet
7. Verksamhetsberättelse 2014
8. Ekonomisk redovisning 2014
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
14. Val av två revisorer
15. Val av valberedning
16. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget
17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutas
Handlingar till mötet