Kallelse och handlingar till årsmöte 2024

SamGIS Skåne kallar till föreningens årsmöte 25 april 2024. Årsmötet hålls i samband med föreningens vårseminarium.

Eventuella motioner ska ha inkommit till samgis@ikoncept.se senast 11 april 2024. Eventuella frågor kring årsmötets genomförande kan ställas till samma adress.

Anmälda till vårseminariet är automatiskt anmälda till årsmötet. Den medlem som önskar närvara på årsmötet, men inte vårseminariet kan anmäla sitt deltagande till samgis@ikoncept.se.

Plats: Terra Nova, SLU Alnarp

Tid: 25 april 2024, 14:50

Förslag till dagordning:

1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2023

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Val av ordförande

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av två revisorer

13. Val av valberedning

14. Fastställande av medlemsavgift 2025 samt budget och verksamhetsplan 2024

15. Inkomna motioner

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

Handlingar till årsmötet:

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2023/2024

Ekonomisk redovisning 2023

Förslag till budget 2024

Verksamhetsplan 2024/2025