Kart- och GISdagen den 7 december

December närmar sig och det brukar betyda Kart- och GISdagen i SamGIS Skåne! Äntligen är det dags att återigen träffas och lyssna på intressanta och inspirerande GIS-föredrag, i år är temat för dagen inriktat mot Samhällsbyggnad och samhällsplanering. Vi träffas på Quality Hotel View i Hyllie och där kommer vi även att njuta av lunch och fika (inkl. mjukglass och popcorn!) medan vi minglar runt och nätverkar med våra branschkollegor.

 

PROGRAM

9.00 – 10.00

 • Kartläggning av jordbruksmark i Skåne – Wösel Thoresen, Ekologigruppen och Fredrik Nilsson, Region Skåne
  Genom projektet Kartläggning av anspråk på jordbruksmark i Skåne vill Region Skåne ta fram ett kunskapsunderlag som bidrar till en bättre förståelse och helhetsbild avseende varför jordbruksmark försvinner, vilka faktorer som driver exploateringen av jordbruksmark och var i Skåne denna exploatering sker samt att ge ökad kunskap om framtida markanspråk på jordbruksmark. Kunskapsunderlaget ska bidra till en öppen och strategisk dialog om jordbruksmarkens roll för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i hela Skåne. Projektet är en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040.

 

 • Digital samhällsbyggnadsprocess Kristianstad – Per Arvidsson, Kristianstads kommun
  Kristianstads kommun har under det senaste ett och ett halvt åren arbetat med projektet Digital samhällsbyggnadsprocess Kristianstad med syfte att lägga grunden för möjliggörandet av den digitalt obrutna samhällsbyggnadsprocessen, där kvalitetssäkrade data löper som en röd tråd genom processen. Hur förankrades projektet och hur har det drivits? Vi delar med oss av våra erfarenheter kring att få gehör för dessa frågor i den kommunala organisationen.

 

10.00 – 10.30 Förmiddagsfika

10.30 – 12.00

 • ÖP-modellen – John Hellman, Boverket
  ÖP-katalogen, en introduktion till en komponent i Boverkets kommande uppdatering av ÖP-modellen. Samt statusuppdatering kring nationella specifikationer och föreskrifter för översiktsplan. Var är vi nu och vad händer framöver?

 

 • Klassning av data inför NGP – Malin Klintborg, Lantmäteriet
  Redovisning av ansvar och arbete med säkerhetsklassning och säkerhetsskyddsarbete kopplat till publicering i nationella geodataplattformen.
  Varför kan man fortfarande se viss samhällskritisk infrastruktur i detaljplanerna? Varför kan det skilja mellan informationen i plattformen och den hos kommunen?

 

 • Vindkraft offshore – möjligheter och utmaningar med GIS-data – Anna Samuelsson, OX2
  Vilka är utmaningarna med att arbeta med vindkraft och GIS-data till havs –  vilken data behövs, vilka datakällor finns och hur kan data användas?

 

12.00 – 12.30 Aktivitet

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30

 • AI och samhällsbyggnadsprocessen – Jonas Andreasson, Lunds kommun
  Att spara tid, pengar, förenkla och göra begripligt!

 

 • GIS som både projekt- och samrådsverktyg för en lokaliseringsutredning – Lottie Carlsson, Kreera
  Hur använder vi oss av GIS som både projekt- och samrådsverktyg för en lokaliseringsutredning inom vägplan för ny sträckning av E22 förbi Bergkvara.

 

14.30 – 15.00 Eftermiddagsfika

15.00 – ca 16.00

 • Gång- och cykeltrafikräkningar i Lund – David Edman, Sweco
  Varför man vill räkna gående och cyklande i staden? David berättar om metod, tekniskt och planeringsmässigt och resultaten.

 

 • Samlad åtgärdsplan för vatten (SÅV) i Hallands län – Bengt Wedding, Ekologigruppen
  Syftet med den samlade åtgärdsplanen för vatten har varit att få en samsyn internt på Länsstyrelsen hur man utifrån naturvärden, lagstiftning och andra uppdrag bör prioritera åtgärder i vatten. Vårt uppdrag som konsult har varit att bistå Länsstyrelsen med att ta fram ett GIS-skikt som samlar potentiella åtgärder (vandringshinder och biotopvårdande åtgärder) i vatten inom länet, samt att utifrån önskade kriterier skapa en åtgärdsprioritering.

 

 

 • Plats/lokal: Quality Hotel View
 • Adress: Hyllie Stationstorg 29, Hyllie
 • Datum: 2023-12-07 09.00-16.00
 • Pris medlem/ej medlem: 950/1250
 • Sista anmälningsdag: 2023-11-27