Kallelse till årsmöte 2017 i föreningen SamGIS Skåne

Lokal: Vannaröds slott, Sösdala
Tid: 19 april 2017, kl 10:30

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2016

8. Ekonomisk redovisning 2016

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Förslag från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2016

Utfall budget 2016

Förslag till budget 2017

Förslag verksamhet 2017

Förslag från styrelsen