Kallelse till årsmöte 2016 i föreningen SamGIS Skåne

Lokal: Rådhuset, Trelleborg
Tid: 14 april 2016, kl 11.15

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2015

8. Ekonomisk redovisning 2015

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

14. Val av två revisorer

15. Val av valberedning

16. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet
-Kallelse
Verksamhetsberättelse 2015
Utfall budget 2015
Förslag verksamhet 2016/17
Förslag budget 2016/17
Valberedningens förslag 2016/17