Kallelse till årsmöte 2014 i föreningen SamGIS Skåne

Lokal: Bosjökloster (N 55° 52.630′, E 13° 31.238′)
Tid: 10 april 2014, kl 11.30
Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Förslag till dagordning
3. Kallelse till årsmöte
4. Val av ordförande till årsmötet
5. Val av sekreterare till årsmötet
6. Val av två justeringspersoner till årsmötet
7. Verksamhetsberättelse 2013
8. Ekonomisk redovisning 2013
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter
14. Val av två revisorer
15. Val av valberedning
16. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget
17. Övriga frågor
18. Årsmötet avslutas
Handlingar till mötet