Kallelse till årsmöte 2011 i föreningen SamGIS Skåne

Lokal: Västra Station, Lund

Tid: 14 april 2011, kl 11.45

 

Förslag till dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2010

8. Ekonomisk redovisning 2010

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

Övriga handlingar

Verksamhetsberättelse 2010
Utfall budget 2010
Förslag till verksamhetsplan 2011
Förslag till budget 2011