Kallelse till årsmöte 2010

Plats: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Lund

Tid: 7 april 2010, kl 11.45

 

Förslag till dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2009

8. Ekonomisk redovisning 2009

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av två revisorer

13. Val av valberedning

14. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

15. Övriga frågor

16. Årsmötet avslutas

Övriga handlingar

Verksamhetsberättelse 2009
Utfall budget 2009
Förslag till verksamhetsplan 2010
Förslag till budget 2010