Kallelse och handlingar till årsmöte 2023

SamGIS Skåne kallar till föreningens årsmöte. Mötet kommer att hållas på i samband med öppnandet av Kartdagar 2023 i Helsingborg den 18 april 2023.

Eventuella motioner ska ha inkommit till samgis@ikoncept.se senast 4 april 2023. Eventuella frågor kring årsmötets genomförande kan ställas till samma adress.

Plats: Sea-U Clarion hotell, Kungsgatan 1, Helsingborg.
Tid: 10:00, 18 april 2023. OBS! Mötesplats i hotellets lobby 9:50.

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2022

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Val av ordförande

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av två revisorer

13. Val av valberedning

14. Fastställande av medlemsavgift 2024, verksamhetsplan och budget

15. Inkomna motioner

16. Övriga frågor

17. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet:

Kallelse till årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse

Utfall budget 2022

Förslag till budget 2023

Verksamhetsplan