Kallelse och handlingar till årsmöte 2022

SamGIS Skåne kallar till föreningens årsmöte. Mötet kommer att hållas på Geocentrum i Lund i samband med vårseminariet förmiddagen den 28 april 2022.

Eventuella motioner ska ha inkommit till samgis@ikoncept.se senast 14 april 2022. Eventuella frågor kring årsmötets
genomförande kan ställas till samma adress.

Plats: Geocentrum, lokal Världen. Sölvegatan 10, Lund
Tid: 11:15, 28 april 2022

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

8. Ekonomisk redovisning 2021

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Förslag från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet:

Kallelse till årsmöte 2022

Utfall budget 2021

Förslag till budget 2022

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan