Kallelse och handlingar till årsmöte 2021

SamGIS Skåne kallar till föreningens årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt i samband mer vårseminariet förmiddagen den 28 april 2021.

Eventuella motioner ska ha inkommit till samgis@ikoncept.se senast 14 april. Eventuella frågor kring årsmötets
genomförande kan ställas till samma adress.

Plats: webbmöte
Tid: 28 april 2021, under vårseminariet

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2019

8. Ekonomisk redovisning 2019

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Förslag från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet:

Kallelse till årsmöte 2021

Utfall budget 2020

Förslag till budget 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021