Kallelse och handlingar till årsmöte 2020

SamGIS Skåne kallar till föreningens årsmöte 23 april 2020. Mötet kommer att hållas via webben med anledning av restriktioner kopplade till spridning av covid-19. Information om hur du kan ansluta till mötet kommer att publiceras på den här sidan inför mötet.

Plats: webbmöte
Tid: 23 april 2020, kl 15-16

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2018

8. Ekonomisk redovisning 2018

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Förslag från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet (publiceras löpande):

Kallelse

Förslag till kommande verksamhetsplan