Kallelse och handlingar till årsmöte 2020

Uppdatering 15/4 2020:

Vi kommer att använda verktyget Zoom för årsmötet. Inbjudan kommer att skickas till de kontaktpersoner vi har registrerade för respektive medlemsorganisation samt till personer som har nyckelroller, dvs styrelse, valberedning och revisorer. Tanken är att kontaktpersonerna får sprida information vidare till kollegor i sin egen organisation. Hör av dig till samgis@ikoncept.se om du har frågor kring detta.

__________________

SamGIS Skåne kallar till föreningens årsmöte 23 april 2020. Mötet kommer att hållas via webben med anledning av restriktioner kopplade till spridning av covid-19. Information om hur du kan ansluta till mötet kommer att publiceras på den här sidan inför mötet.

Plats: webbmöte, Zoom
Tid: 23 april 2020, kl 15-16

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2019

8. Ekonomisk redovisning 2019

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Förslag från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet (publiceras löpande):

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2019

Förslag till kommande verksamhetsplan

Resultaträkning 2019

Förslag till budget 2020