Kallelse och handlingar till årsmöte 2019

Lokal: Tyringe kurhotell
Tid: 25 april 2019, kl 11:15

Förslag till dagordning
1. Årsmötet öppnas

2. Förslag till dagordning

3. Kallelse till årsmöte

4. Val av ordförande till årsmötet

5. Val av sekreterare till årsmötet

6. Val av två justeringspersoner till årsmötet

7. Verksamhetsberättelse 2018

8. Ekonomisk redovisning 2018

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

11. Val av ordförande

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av två revisorer

14. Val av valberedning

15. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget

16. Förslag från styrelsen

17. Övriga frågor

18. Årsmötet avslutas

Handlingar till mötet:

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Utfall budget 2018

Förslag till kommande verksamhetsplan

Förslag till budget 2019