Gåvobevis till föredragshållare

Föredragshållare på årets Kart- och GISdag får i stället för en gåva – ett gåvobevis.

En hand-GPS kommer att skänkas till Mariental kommun i Namibia inom ramen för två examensarbeten i samarbete med Staffanstorps kommun. Mariental kommer att få hjälp att bygga upp och ajourhålla en geografisk databas, där denna hand-GPS kan vara till stor nytta.


Visa större karta

Under våren 2013 kommer Peter Gustafsson (Analytiker inom geografisk information, Staffanstorp  kommun) och Anton Westholm (GIS-analytiker, Hässleholms kommun) att ta tjänstledigt från sina jobb och tillsammans skriva examensuppsatser. Då de båda arbetar med, samt har ett stort intresse för, GIS och dessutom är intresserade av utvecklingsfrågor har de valt ett ämne där dessa två fälten går att kombinera.

De kommer att skriva om något som har med Public Participatory GIS (PPGIS) att göra.

Och vad är då PPGIS? Jo, kort sammanfattat handlar PPGIS om att använda människors egna kunskap om ett område för att samla in och visualisera platsbunden data i kartor. Det insamlade datamaterialet och den framställda kartan kan sedan användas som planeringsunderlag för att ta bättre och mer underbyggda beslut om ett område. I en process likt denna spelar GIS en avgörande roll för att kunna överföra den lokala kunskapen till något mer konkret.

Metoden, eller själva processen, för att kunna genomföra kartläggningen kan delas in i flera steg. De olika processtegen skulle kunna innehålla insamling och bearbetning av grunddata (ortofoton, topografi, markdata etc.), insamling av empiri både i kvalitativ samt kvantitativ form förslagsvis genom PRA-teknik samt GPS-insamling samt resultatframställning och analys. Det kanske viktigaste processteget blir att förankra resultatet på plats och diskutera möjligheterna till ajourhållning.

Deras första tankar handlar om att samla in och visualisera data i ett specifikt bostadsområde i Mariental, Namibia. Förslagsvis ett av de informella bostadsområden som finns i utkanten av staden.  

Just ajourhållningen blir en viktig del som kommer att kunna genomföras tack vare Staffanstorps kommuns goda kontakt med tjänstemän i Mariental kommun, Namibia. En person från den lokala organisationen kommer hela tiden finnas med under projektets gång.

Mariental är en kommun som Staffanstorp har samarbetat med under ganska många år nu inom stadsbyggnad och räddningstjänst. Projektet är Sida-finansierat.

De har inga jätteproblem med svält etc. utan deras utmaning handlar om hållbart samhällsbyggande och att få kontroll över den stora del informella bosättningar som brer ut sig utanför staden.

De har fått hjälp att komma igång med nya datorer etc. men just bristen på aktuella kartor (både inom plan och VA) är ett stort problem. De kommer att med Staffanstorps hjälp börja bygga upp en databas i Q-GIS och med hjälp av Open Street Map. Tanken är att en GPS kunde vara till bra hjälp där. Kunskapsöverföringen för den kommande ajourhållningen av data kommer att ske i samband med det uppsatsprojekt som Peter Gustafsson och Anton Westholm kommer att genomföra på plats under våren 2013.

Gåvobevisen överlämnas till föredragshållare på Kart- och GISdagen i Hässleholm den 6/12.